Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az adatkezelő adatai, elérhetőségei a következők:

Szolgáltató neve: Netszonyeg.hu

Képviselő/üzemeltető: Bodnár Gábor Tamás e.v.

Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a.

Adószám: 56666531-2-35

Nyilvántartási szám: 55336561

Telefonszám: +36-20-457-1521

E-mail: info@netszonyeg.hu

Tárhely szolgáltató neve: Rackhost Zrt.

Tárhely szolgáltató címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@rackhost.hu

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bodnár Gábor Tamás e.v. a https://www.netszonyeg.hu/ weboldal üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy felhasználóink már a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

• a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),

• b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),

• c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) és

• f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés)

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

II. FOGALMAK

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

III. ALAPELVEK

Bodnár Gábor Tamás e.v., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

• a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

• gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

1. WEBOLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1.1. HONLAP HASZNÁLAT (SZERVER NAPLÓZÁS)

Amennyiben a https://www.netszonyeg.hu/, weboldal látogatója megtekinti a weboldalt, információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek a látogató berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a vállalkozás szervere között. Az adatrögzítés folyamata a következő: a felhasználó internetes oldalhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile).

A honlap lehívásával kezelt információk köre (log fájl formájában) a következők:

IP cím, böngésző típusa, a látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), valamint az előzőleg látogatott oldal címe.

A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

Honlap egyes oldalainak biztonságos üzemeltetése, a honlap elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a vállalkozás jogos érdeke.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési címzettjei / címzettek csoportjai:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás nem történik.

A honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási ideje:

Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.

1.2. COOKIE KEZELÉS

Az adatkezelés célja:

A http://netszonyeg.hu, weboldal biztonságos üzemeltetése, a http://netszonyeg.hu webáruházban a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Adattovábbítás címzettjei: Adattovábbítás nem történik

Érintettek: http://netszonyeg.hu weboldalak látogatói

Kezelt adatok: Alapvető működést segítő sütik. Ezen sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A legtöbb vállalkozás használt süti úgy nevezett munkamenet (session) süti, amely a böngésző bezárásával törlődik a számítógépéről. Emellett van néhány hosszabb életű süti, melynek segítségével a weboldal felismeri a látogatókat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a vállalkozás jogos érdeke

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama:

A sütikben a következő adatok, illetve információk kerülnek elmentésre és feldolgozásra:

- bejelentkezési funkció, élettartam: egy megnyitás

- szükség esetén terheléscsökkentés, élettartam: egy megnyitás

- Kosár funkció, élettartam: a legutóbbi látogatástól számított 30 nap.

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.

1.3. WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

Az adatkezelés célja: A https://www.netszonyeg.hu/ webáruházban a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a létrejött fogyasztói szerződés teljesítése

Érintettek: a https://www.netszonyeg.hu/ webáruház azon Felhasználói, akik rendelést adnak le a webshopban. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte. Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév; E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, rendelésszám, dátum, a vásárolt árura vonatkozó információk

Adatkezelés időtartama:

a szerződés teljesítéséig (lásd a 3. Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok pontot is)

Az adatkezelés jogalapja: A vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Technikai és szervezési intézkedések: Az adatvédelmi szabályzat XIV. pontjában rögzítve.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül nem lehet feldolgozni a rendelést és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

1.4. JOGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

Az adatkezelés célja: A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás

Érintettek: Azon természetes személyek adatainak kezelése, akik szerződést kötnek az adatkezelővel

Kezelt adatok: A megrendelés során megadott adatok: Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím,

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a vállalkozás jogos érdeke

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelési szabályzat 17. sz. melléklete tartalmazza.

1.5. SZÁMLÁZÁS

Az adatkezelés célja: Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Érintettek: azon személyek, akik részére az Adatkezelő számlát állít ki a szerződés teljesítése kapcsán

Kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, rendelésazonosító, megrendelt termékre vonatkozó adatok (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), fizetési mód

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

1.6. ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A https://www.netszonyeg.hu/ webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

Érintettek: azon Felhasználók, akik a megrendelés során házhozszállítást kérnek, vagy az átvételi ponton történő személyes átvételt választják

Kezelt adatok: A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását. név; e-mail cím, telefonszám, rendelésazonosító, megrendelt termékre vonatkozó adatok

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Sprinter futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás utca 39. (futárszolgálat)

FUTÁR.HU LOGISZTIKAI KFT., 1039 Budapest, Boglár út 1. (futárszolgálat)

CS-SPRINT.HU, CS80 KFT., 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. (futárszolgálat)

Fuvar.hu Kft., 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. (futárszolgálat)

DPD Hungária Kft., 1134 Budapest, Váci u. 33. A épület II. emelet (futárszolgálat)

GLS Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2. (futárszolgálat)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig tárolja a Szolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok nélkül a Szolgáltató nem tudja a megrendelt terméket kiszállítani a vásárló részére.

1.7. REGISZTRÁCIÓ A HTTPS://WWW.NETSZONYEG.HU WEBOLDALON

Az adatkezelés célja: A https://www.netszonyeg.hu/ webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése

Érintettek: azon Felhasználók, akik a https://www.netszonyeg.hu/ weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok: Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki. Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, ügyfélszám, jelszó, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrált felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat.

1.8. KAPCSOLATFELVÉTEL, VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelés célja: a megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdések megválaszolása, tájékoztatás (a megrendelt termékek személyes átvételével vagy házhoz szállításával kapcsolatban (pl. megrendelt termék átvételének időpontja, megrendelt termék futárnak történő átadása, megrendelés határidőn túli teljesítése)

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelő által megadott elérhetőségeken érdeklődik a megrendelt termékkel kapcsolatban

Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év)

1.9. A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás, vásárlók könyve online űrlap kitöltése során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Érintettek: a https://www.netszonyeg.hu/ weboldal felhasználói

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja, az érintett IP címe, név, e-mail cím

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tista Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

1.10. A VÁSÁROLT TERMÉK KIFIZETÉSE CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

 10.1. BANKI ÁTUTALÁS

 10.2. OTP SIMPLEPAY

 10.3. UTÁNVÉTES FIZETÉS

1.10.1. BANKI ÁTUTALÁS

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Az Adatkezelő csak az átutalt összegnek az Erste Bank Hungary Zrt -nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.; bankszámla száma: 11600006-00000000-94636752) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat.

Érintettek: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

Kezelt adatok: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.10.2. OTP SIMPLEPAY

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a szolgáltatások ellenértékét bankkártyával egyenlítse ki. Az Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel. A bankkártyával történő fizetés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Az OTP SimplePay használata esetén a rendszer a Webáruház oldaláról az OTP SimplePay fizetési oldalára navigálja a vásárlót. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően a vásárló kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. Az Adatkezelő nem kezel bankkártyával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ez esetben csak az OTP SimplePay használatát lehetővé tevő, valamint az Erste Bank Hungary Zrt -nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.; bankszámla száma: 11600006-00000000-94636752) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat. A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

Érintettek: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: az Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; adószám: 24386106-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-174466; honlap: https://simplepay.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu)

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.10.3. UTÁNVÉTES FIZETÉS

Az adatkezelés célja: Utánvétes fizetés esetén az érintettnek a termék házhoz szállítása során nyílik lehetősége arra, hogy a kézbesítésben közreműködő partnernél kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. A kézbesítést követően az abban közreműködő partner utalja át az érintett által megrendelt termék ellenértékét az Adatkezelő részére. Az adatkezelés célja a vásárló azonosítása, az vásárló és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.

Érintettek: Minden természetes személy, aki az utánvétes fizetési lehetőséget választja.

Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.11. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Az adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről, akciókról.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás hírlevelére feliratkozik.

Kezelt adatok: név; e-mail cím,

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, amelyet az érintett a Vállalkozás https://www.netszonyeg.hu/ honlapján a „Szeretnék értesítést kapni az újdonságokról” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Adattovábbítás címzettjei:

Rackhost Zrt. Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. (tárhelyszolgáltató)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

1.12. MINŐSÉGI KIFOGÁS INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: Minőségi kifogások esetén az adatkezelő minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet vesz fel. Az adatkezelés célja Bodnár Gábor Tamás e.v. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás felé jelzi minőségi kifogását a vásárolt termékkel kapcsolatban

Kezelt adatok: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, termék megnevezése, vételára, teljesítés időpontja, a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja, elutasítás esetén annak indoka

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltakra.

Adattovábbítás címzettjei: Adattovábbítás nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

1.13. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz beérkezését követően harminc napon belül megküldeni.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a panaszt tesz a vállalkozás tevékenységével kapcsolatban.

Kezelt adatok: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényben foglaltakra.

Adattovábbítás címzettjei: Rackhost Zrt. Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. (tárhely)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


V. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL

1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackhost Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter futárszolgálat Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1094 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1134 Budapest, Váci u. 33. A épület II. emelet

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2. (futárszolgálat)

Az adatfeldolgozó megnevezése: FUTÁR.HU LOGISZTIKAI KFT.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 1039 Budapest, Boglár út 1.

Az adatfeldolgozó megnevezése: CS-SPRINT.HU, CS80 KFT.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Fuvar.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

3. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Smka projekt Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

4. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

5. Bankkártyás Fizetési szolgáltató

Simplepay - OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., adószám: 24386106-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlapja: https://simplepay.hu

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobil Kft. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Simplepay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A továbbított személyes adatokat az OTP Mobil Kft. a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.

VI. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c. változatlansága igazolható (adatintegritás);

d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog

A vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a szabályzatban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

• Az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

a. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

d. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

c. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

d. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.2 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


A weboldalon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény javítására.
Az adatvédelemi szabályzatunkat itt találja.